Når oljefyren skal ut er varmepumpe et bra alternativ

Når oljefyren skal ut

Hvis du erstatter oljefyr eller parafinkamin med varmepumpe, kan du kutte både energikostnader og klimagassutslipp.

Nesten 80 prosent av energien som brukes i en privatbolig går til romoppvarming og varmt tappevann. Med høye priser på olje og parafin kan du redusere årlige energikostnader betydelig ved å bytte fra olje eller parafin til varmepumpe.

Bra for miljøet å skifte til varmepumpe

For hver liter fyringsolje du bruker, slipper du ut 2,7 kg CO2. Det vil si at et årlig forbruk av 4 000 Iiter fyringsolje forårsaker et utslipp på 11 tonn CO2. Dette tilsvarer det årlige CO2-utslippet fra 4-5 nyere personbiler. Oppvarming av bygg med olje, parafin og fossilgass medfører i Norge årlige utslipp av ca. 1,5 millioner tonn CO2. Det tilsvarer utslippene fra ca. 600 000 biler. I tillegg forårsaker forbrenning av olje uønskede utslipp av NOX og svevestøv. Når du bytter fra oljefyring til varmepumpe, vil du bidra til mindre lokal luftforurensing i ditt nærområde til glede for deg og dine naboer. Noe av det mest effektive og fornuftige du som privatperson kan gjøre er å bytte fra fossil oppvarming til fornybar energi.

Hvilken varmepumpe bør jeg velge?

Hvis du i dag har en parafinkamin kan du bytte ut denne med en luft-til-luft-varmepumpe. For deg som har et oljefyringsanlegg tilkoblet radiatorer eller vannbåren gulvvarme, vil det beste være å skifte ut anlegget med en væske-til-vann- eller luft-til vann-varmepumpe. Bergvarmepumpe eller sjøvannsvarmepumpe er ofte et trygt valg. Ved valg av luft-til-vann-varmepumpe er det viktig at du finner en forhandler med den nødvendige kompetansen slik at varme- og effektbehov i boligen blir løst på en god måte.

Kostnader ved å skifte til varmepumpe

Dersom oljefyringsanlegget uansett må byttes ut, vil merkostnadene ved å installere varmepumpe fremfor ny oljebrenner ofte være tjent inn i løpet av få år. Kostnadene ved å bytte ut et oljefyringsanlegg med varmepumpe varierer relativt mye. Hvis hele oljefyringsanlegget med tank skal fjernes vil dette utgjøre en merkostnad. I noen tilfeller får man også en merkostnad ved at deler av det vannbårne varmesystemet må oppgraderes. Det beste for deg som kunde er å få tilbud på hele jobben fra et firma og gi dette firmaet ansvaret for å koordinere i forhold til eventuelle underleverandører.

Er det noe spesielt jeg bør huske på ved bytte til varmepumpe?

En varmepumpe vil være mest effektiv hvis man kan ha en lavere temperatur på vannet i radiatorene enn ved oljefyring. Derfor er det viktig å få riktig vannmengde i systemet og å få regulert varmeanlegget riktig i forhold til utetemperatur. En varmepumpe gir en større besparelse jo lavere temperatur som går ut fra varmepumpen til varmeanlegget. Derfor vil det ofte lønne seg å sette inn flere radiatorer eller viftekonvektorer for å kunne senke temperaturen i varmeanlegget. Mange boliger har imidlertid overdimensjonerte radiatoranlegg som egner seg godt til en lavere vanntemperatur enn det mange bruker ved et oljefyringsanlegg. En god forhandler skal ha den nødvendige kunnskapen for å velge riktig type varmepumpe og mulige tilpasninger ved utskifting av et oljefyringsanlegg.

Nedgravd oljetank er huseiers ansvar

Hvis du har én eller flere nedgravde oljetanker med en kapasitet til å oppbevare mer enn 3 200 liter olje, skal du sikre at tanken er i betryggende stand. Eierne plikter å utbedre eller fjerne tanken før den utgjør noen risiko for forurensning. Det er krav til å fjerne tanker som ikke er i bruk. Kommunen bestemmer om og eventuelt hvor i kommunen disse bestemmelsene gjelder. Det er viktig at du får avklart med ditt forsikringsselskap om hvilke ansvar du har. Hvert år oppstår en rekke lekkasjer fra nedgravde tanker. Siden dette utgjør en stor forurensningsfare vil opprydding og sanering være svært kostbart for boligeier. Erstatningstvister med naboer og forsikringsselskaper er ikke uvanlig.

Forbud mot bruk av fossil fyringsolje fra 2020

Myndighetene har vedtatt å forby fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Det er estimert 60 000 oljekjeler i boliger, 15 000 i næringsbygg og borettslag, samt 90 000 olje- og parafinkaminer i Norge som vil omfattes av det foreslåtte forbudet. De fleste oljefyringsanlegg og parafinbrennere i Norge er installert i tidsrommet 1945 til 1973. Dette er anlegg som ofte er teknisk sett utrangert og lite effektive. De boliger som fortsatt varmes opp med olje- eller parafin er samtidig de som har høyest fyringskostnader. Den største faren med oljefyringsanlegg er lekkasje fra oljetank til grunnen. Hvis dette skjer på din eiendom kan det koste deg opp mot 1 million kroner i opprydningskostnader.

Gode grunner til å bytte ut oljefyren nå

  • Stortinget har vedtatt at bruk av fossil fyringsolje i boliger skal bli forbudt fra 2020
  • Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake 20.000 kr for fjerning av oljekjel og tank, i tillegg til det du får i tilskudd for investeringen i den fornybare varmekilden.
  • Fyring med fossilt brensel gir dårligere lokal luftkvalitet.
  • En gammel oljetank kan begynne å lekke og forurense grunn og grunnvann.
  • Det finnes mange gode alternativer til bruk av olje som oppvarming, som for eksempel varmepumpe og fjernvarme.
  • En omlegging til fornybar løsning vil oftest frigjøre arealer i bygget og kreve lite vedlikehold.

Sist oppdatert 22.11.2018.

Luft-til-luft-varmepumpe

Når er det gunstig med luft-til-luft-varmepumpe, hvor mye kan du spare og hva bør du passe på? Her finner du nøytral informasjon. Les mer her

Luft-til-vann-varmepumpe

En luft-til-vann-varmepumpe henter gratis varme fra uteluft og leverer varmtvann og romvarme. Slik kan du spare opp til 70 % energi til oppvarming. Les mer her

Væske-til-vann-varmepumpe

En væske-til-vann-varmepumpe utnytter bergvarme eller jordvarme, og kan dekke behovet for varmtvann og oppvarming i boligen din – hele året. Les mer her

Tappevannsvarmepumpe

En tappevannsvarmepumpe henter energi fra uteluften og bruker den til å varme opp tappevann. Den har ingen utedel. Les mer her

Varmepumpe og solenergi

Varmepumper kan kombineres med både solfangere og solceller. Det krever høy kompetanse hos installatøren, så vær nøye med hvem du velger. Les mer her

Avtrekksvarmepumpe

Avtrekksvarmepumper er en type ventilasjonsvarmepumpe som gjenvinner energi fra brukt luft i boliger. Energien kan brukes til å varme opp friskluft, rom og varmtvann. Les mer her